Apologise that, ano ang dating kurikulum pity, that now

Batayang Konseptwal ng Filipino - WordPress. Recommend Documents. Talaan ng Paggamit ng Ortograpiya. No IAM. Republika ng Pilipoinas Kagawaran ng Edukasyon Naglalayong makabuo ng mga silabus, pagsusulit, hulwarang banghay aralin at iba pang kagamitang panturong gagamitin sa taong panuruan

May 30, Paunawa: Simpleng lenggwahe ang ginamit sa artikulong ito upang madaling maintindihan ng mayorya. Kung noon, pagkatapos ng anim na taon sa elementarya at apat na taon sa hayskul kabuuang 10 taon ay maaari nang makapagkolehiyo ang mga estudyante.

Sa ilalim ng Kto12, bago makapagkolehiyo, kailangan pa nilang dumaan sa karagdagang 2 taon pagkatapos ng apat na taong hayskul. Sa bagong sistema, tinatawag na senior high school o junior college ang karagdagang 2 taon. Ang apat na taon ng hayskul sa lumang sistema ay tinatawag naming junior high school. Sa kabuuan, Grade ang opisyal na tawag sa 12 taon ng Basic Education sa ilalim ng Kto SAGOT: Mababa raw ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at sa pamamagitan daw ng Kto12 ay mapatataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa.

August 20, With the new K to 12 curriculum in the Philippines, various tracks are now offered in the last two years of basic education. The various options available obviously make it possible for students to find themselves later usaporiviafrancigena.comepared for the courses they decide to take in college.

These additional courses which are now called "bridging programs" are either taken during the first year of college or over several weeks in the summer before college starts.

There are bridging programs in the United States, but these are different from the ones that are now appearing in colleges in the Philippines. Masasalamin ba sa pabula ang kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong pinagmulan nito? Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Mahahalagang Elemento ng Pabula 1. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa: Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Panitikan 2. Mahahalagang Elemento ng Pabula: a.

think, that

Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa tauhan ng pabula pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan. Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A.

Nagpapakita ng pag-unawa sa damdamin ng taong ikinukuwento B. May pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula ng napiling ikuwento C. Makatotohanan pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula.

Angkop ang ginamit na paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili sa mga tauhan sa pabula Kraytirya: makatotohanan;tapat E. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan niya.

Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Antas 3 A. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tauhan bilog at lapa at Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdaminang Inaasahang Pagganap Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula.

Ang mag-aaral ay: Bahagi ng aralin ang pagpapalabas ng bahagi ng Cartoon Series o pelikulang mga hayop ang tauhan Halimbawa-Lion King. Maaaaring pumili ng iba pa ang guro.

Ano ang dating kurikulum

Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng pagsasagawa ng Panel Discussion, Simposyum, Round table Discussion, at iba pa 1. Bakit natalo ni Iput-Iput si Amomongo at ang mga kasama nito gayong hamak na malalaki ito sa kaniya?

Magsalaysay ng pangyayari sa iyong buhay, o maaaring narinig, nabasa o nasaksihan na may pagkakatulad sa pangyayaring ito. Ano ang magaganda at di- magagandang pag-uugali ang masasalamin sa mga tauhan sa binasang pabula? Sa Kolum D, magmungkahi ng mga dapat gawin kung paano mababago ang mga naitalang di- magagandang pag-uugali.

Mabisa ba ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan upang malinaw itong maiparating sa mga mambabasa? Alin sa mga uri ng tauhan ang nakatutuwa, ang lapad o ang bilog? Kung ikaw ang papipiliin, anong tauhan ang ibig mo? Tauhang lapad o bilog? Mayroon ka bang kakilala na may pagkakatulad sa mga katangian ng sinuman sa mga ito? Ipakilala siya. Bakit siya ang inihalintulad mo? Paunawa: Maaaring dagdagan ang mga katanungan kung kinakailangan. Kalakip ang babasahin. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I c. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Mahahalagang Tanong : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Panitikan: Mga Elemento ng Pabula 2. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na talatang naglalarawan batay sa sumusunod na kraytirya: A. Kraytirya: tapat; makatotohanan; magkakaugnay D. Napapanahon E. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tagpuan, at Pang-uriang Inaasahang Pagganap Pagsulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabulaat ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.

Habang pinagbabawalan si Uwang ay lao siyang namiminsala. Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit. Pumaimbulog pa si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis na lumangoy. Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga salitang bibigyang-kahulugan. Ilarawan ang lugar na tinitirhan ng mga tauhan sa pabula. Sa iyong sariling lugar, sino sa iyong mga kakilala ang maaaring ihambing sa kaninuman kina Uwang, Palaka, Gagamba o Susuhong? Bakit siya ang napili mong ihambing? Maaari itong ipagawa gamit ang Venn Digaram, Character Profile, at iba pa.

Kung ikaw ang tatanungin, nanaisin mo bang tumira sa isang lugar na kasama si Uwang?

congratulate, your

Bakit oo? Bakit hindi? Sino sa mga tuhan sa pabulang binasa ang higit na dapat unawain? Ano ang mensaheng nais iparating ng binasang pabula? Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong upang higit na malinang ang Anim na kto ng Pag-unawa ng mag-aaral.

Patiyak b. Pahiwatig C.

opinion you

Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na manaliksik ng isa sa mga pabula Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I D. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Nauunawaan ng mag-aaral ang : Ang mag-aaral ay: 1. Elemento ng Pabula-Banghay 2. Mga Bahagi ng pangungusap: a. Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagkukwento sa masining na paraan ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula.

Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula; malikhain pag-uugnay ng sariling karanasan o karanasan ng iba sa ilang pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng mga pangyayari sa pabula.

Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinagawang masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. Orihinalidad B. Pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap makatotohanan C. Napapanahon D. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Banghayat Panaguriang Inaasahang Pagganap Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang pabulaat ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.

Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Maaaring sa pamamagitan ng ANA, malayang talakayan at iba pa B. Itala ang mga katangian nina Lalapindigowa-I, Odang at Orak. Gamitin ang tsart sa ibaba Lalapindigowa-i Odang Orak b.

Anong katangian ng tao ang taglay ni Lalapidingowa-I na dapat pamarisan? Ang hindi dapat pamarisan? Anong uri ng asawa sina Odang at orak? May mga babae bang asawa na may katulad nilang katauhan? Isalaysay ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit naluto ang dalawang asawa ni Lalapindigowa-i. Gawan ng plot diagram ang mga pangyayari sa pabulang Lalapindigowa-I.

Banghay e. Pang-uri 7. Mga Bahagi ng Pangungusap 8. Panitikan Elemento ng Pabula - 4. Mahahalagang kaisipan B. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na liham na nagbibigay ng payo o mungkahi batay sa sumusunod na kraytirya : A.

Napapanahon pagbibigay-kahulugan mensahe o mahalagang kaisipang na nakapaloob sa pabula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang salawikain. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain D.

Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; tapat C. Piliin sa clue card ang idurugtong na kaisipan. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I 4.

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Ilahad at i larawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula sa tulong ng Habi ng Emosyon 2. Magbigay ng mga katangian ng ilang tauhan sa oabula na dapat tularan ng tao sa tulong ng Venn Diagram Langgam Tao Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I 3.

Anong uri ng tauhan ang Amang Langgam? Kung ikaw si Bunsong Langgam,maghihinanakit ka ba sa iyong Amang Langgam kung ikaw ay pinaaaalalahanan nito? Tama ba ang naging reaksyon ng Amang Langgam sa sinapit ng kaniyang Bunsong Langgam? Anong pangyayari ang nagbunsod upang masuway ni Bunsong Langgam ang mahigpit na bilin ng kaniyang ama? Totoo bang walang hinahangad na masama ang isang magulang para sa kaniyang anak?

Naniniwala ka ba rito? Pamuhatan b.

consider, that you

Bating Panimula c. Katawan d. Bating Pangwakas e. Banghay f. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I ng nagsasalita c. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagbabahagi sa iba ng sariling kalakasan at kahinaan sa paggamit ng una at ikalawang wika, gayundin sa pagsasaling-wika Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; may kaugnayan sa paksa; naglalahad ng kahinaan at kalakasan bilang isang tagapagsalin pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung dapat ipagamit sa mga mag-aaral sa Unang Taon ang kanilang unang wika sariling wika sa rehiyon.

Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain paglalahad ng isang sitwasyong nagpapatunay na mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. Batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon B. Pagtataglay ng mga elemento ng pabula D. Wastong paggamit ng una at ikalawang wika E. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin, ang Inaasahang Pagganap Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipinoat ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.

apologise, that

Mga halimbawa: 1. Mahilig akong magbasa ng mga pabula. Mayaman ang panitikang Pilipino. Kawili-wiling basahin ang mga pabula. Nais kong makasulat ng isang pabula. Maaaring gamitin ang istratehiyang ANA, Alam ko Nais kong malaman Alam ko na Maaaring gumamit ng ibang pabula ang guro. Gamitin ito sa pagbuo ng isang talata. Gawin itong kolaboratibong gawain. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I 1. Paano uuriin ang sumusunod na tauhan bilang flat o round character? Tauhan Uri ng Tauhan Paliwanag a.

Tenoriong Talisain b. Toniong Tandang 2. Tukuyin ang pag-uugaling dapat pamarisan kay Toniong Tandang. Makatwiran ba ang ginawa ni Tenoriong Talisain na ikahiya ang kaniyang mga kalahi? Kung ikaw ang nasa katayuan ni Toniong Tandang, tutulungan mo pa rin ba si Tenoriong Talisain?

Masisisi mo ba si Aling Marta sa kaniyang naging damdamin kay Tenoriong Talisain? Ano ang mensaheng iyong natutuhan mula sa pabulang binasa? Bigyang-pansin ang naging wakas ng pabula. Nagustuhan mo ba ito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ito, anong wakas ang maaari mong ibigay para rito? Ano ang magagandang kaugalian sa inyong lugar o rehiyon ang masasalamin sa pabulang iyong binasa?

Ibigay ang hinihingi ng diagram. Alamin kung ang pangungusap ay isang pormal o malaya, nangangahuluganng hindi nagbabago ang anyo. Ang malayang pangungusap naman ay maaaaring mabago ang anyo. Alamin din kung ang pangungusap ay isang idyoma o kawikaan. Ang diwa ang dapat isalin at hindi literal ang mga salita. Pumili ng moral o mahalagang kaisipan 2. Mag-imbento ng mga tauhan 3. Pumili ng tagpuan 4. Isaayos ang banghay 5. Kung hindi pa handa ang mag-aaral para sa pagsulat ng pabula, maaari ang pagapapasalin ng pabula na nakasulat sa sariling wika.

Tiyakin lamang na ang mga pabula ay naglalarawan ng kultura ng lugar na pinagmulan nito. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na ibahagi ang kaniyang naisagawang Inaasahang Pagganap.

Magbigay ng feedback ang guro pagkatapos nito. Panitikan na naghahambing Higit na mauunawaan at mapahaPaano mauunawaan ibang rehiyon pinagmulan nito. Batay sa 1.

Banghay pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng Maglahad ng isang pangyayaring rehiyon noon b. Malikhain B. Orihinal ng Pagtatanong may mga patunay; napangangatwiranan a. Mga tanong na ang mga patunay humihingi ng higit sa Pagbuo ng sariling pananaw isang impormasyon sa tulong ng dalawang Ilahad ang sariling pananaw kung bakit panghalip karaniwang may pagpaparusa sa mga pangyayari sa alamat na sinasabing pinagmulan ng isang bagay, pangyayari, lugar o katawagan.

Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Kraytirya: makatotohanan; may katapatan; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao 3. Kaantasan ng Pang-uri a. Kraytirya: makatotohanan; tapat; may kaugnayan sa alamat 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Dipagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay ngasiyanga, pero, ngunit, subalit,atbp. Paglalapat Magbigay ng mga halimbawa na nagpapatunay na may mga kulturang nakapaloob sa alamat na nananatili, nagbabago at nawawala na ngayon.

Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan C. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tauhan B. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b.

Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay ngasiyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. Pagbuo ng Story Collage Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.

Inaasahan ding lilinangin ang Anim na kto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain. Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap, Ladder, Fish Bone Map, at iba pa Batay sa babasahin bilang. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: - Sa iyong palagay, makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo?

Ipaliwanag ang sagot. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag :. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito, buhay ng mga santo at santa, Bathala, at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya f.

Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng Kurikulum sariling ng lugar o rehiyon Edukasyong Sekondari ng sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na; Filipino I - pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin - pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap - pagpipinal ng mga nabuong balakin g.

Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap Focus Group Discussion bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b. Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d. Kasasalaminan ng kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan e.

Batay sa pananaliksik b. Kaangkupan sa paksa Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng c. Malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan Filipino I Aralin 2: A. Panitikan noon at ngayon 1. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay ngasiyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa Ikalawang Markahan : Alamat C. Pagbuo ng Story Collage Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

Banghay B. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C. Pagkakaugnay ng mga pangyayari D. Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao E. Makatotohanan pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat F.

Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pangugnay pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Antas 3 A. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin.

Paano nagsimula ang mga alamat? Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder, Story Map, Episodic Organizer, at iba pa 5 4 3 2 1 3. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari?

opinion you

Magbigay ng halimbawa. Paano nagwakas ang alamat? Tinangkang Solusyon Kinalabasan Wakas? Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Batay sa pananaliksik 2. Tapat 3. Makatotohanan 4. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5. Mga Elemento ng Alamat b. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B. Batay sa pananaliksik C. Malikhain D. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat F.

Ilalahad ang mga paksa ng aralin Mga Elemento ng Alamat - Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uriang Inaasahang Pagganap Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamatat ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.

Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer - Ipaliwanag ang iyong sagot. Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya - May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinignabasa, nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. Ipasuri kung makatutulong ito upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol - Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito.

Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo,tinatanggap ko, tama ka, tunay ngasiyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. Ang mag-aaral ay: : A. Mga Elemento ng Alamat c. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay ngasiyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A.

Tapat B. Makatotohanan pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan kalakasan at kahinaan sa pagbibigay reaksyon.

Kraytirya: tapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon C. Naglalaman ng sariling opinion D. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsangayon at pagtutol Antas 3 A. Ilalahad ang mga paksa ng aralin Mga Elemento ng Alamat - Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungatang Inaasahang Pagganap Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamatat ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.

Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

final, sorry

Alamat ng Bundok Pinatubo Alamat ng Luzon 2. Alamat ng Basey Alamat ng Visaya 3. Panitikan at ngayon 1. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo,tinatanggap ko, Tama ka, Tunay ngaSiyanga, Pero, Ngunit, Subalit, atbp. Pagbuo ng Story Collage Kurilum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

Orihinal C. Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon F. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon? Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon?

Batay sa iyong obserbasyon, may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito.

Mga Naobserbahang Dagdag na Pamamaraan ng Pagliligawan 1. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Maglahad ng paliwanag. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey. Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap.

Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar, maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino. Ipaloob sa web ang iyong sagot. Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar? Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot. Sa iyong palagay, nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala?

Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon, kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto.

Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase.

good message

Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala.

Nasalaming Tiyak na Kultura 1. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala. Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin. E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa? Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan.

Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage D.

Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap Pagbuo ng Story Collage bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Ang mag-aaral ay: kolaboratibong gawain. Muli, itanong ang Mahahaalagang tanong EQ para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa EU na natanim sa isipan ng mga mag-aaral. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mahahalagang Tanong Essential Questions Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at dikapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensiya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin.

Mga Elemento ng Epiko a. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi b. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip c.

Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan.

Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan. Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod - sunod sa pangungusap 3. Panitikan: kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may 3.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 4. Tagpuan b. Tauhan: a. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C.

May 30,   TANONG: ANO ANG KTO12 PROG­­­RAM?­­­­ SAGOT: Ang Kto12 Program ng gobyerno ng Pilipinas ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mandatory o required na kindergarten at karagdagang 2 taon sa dating year Basic Education Cycle. Kung noon, pagkatapos ng anim na taon sa elementarya at apat na taon sa hayskul (kabuuang 10 taon) ay maaari nang. Junior High School ang tawag sa dating 4 na taon ng high school. Ang Senior High School naman ang ika at ika taon, na naghahanda sa mga kabataan para sa kanilang pagtatrabaho. Ito ang specialized upper secondary education, na base sa kakayahan at interes ng isang saporiviafrancigena.com: Anna Santos Villar. Inilalapat ang kurikulum dan kd pelajaran. If a download rpp kelas 12 kurikulum in the rocks dating kaalaman/kaalaman ng mga kursong pag-aaralan. Sa ibaba upang mataya ang ibig sabihin ng filipino to find a download as hope to know. ano ang dating tawag sa rehiyon ng laos vietnam at cambodia Lubbock, TX $$ $$$ very large.

Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan Informance Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?

Oras ng Pag-aaral 2nd Quarter 2020 - Lesson 6 - Bakit Kinakailangan Ang Interpretasyon

Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling rehiyon? Nagtataglay ng mga elemento ng simposyum E. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng newscast kaugnay ng paksa.

Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko at Ibat Ibang Paraan ng Pagtatanongang Inaasahang Pagganap sa pagtatapos ng Ikatlong Markahan Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance at Pagsasagawa ng Simposyum para sa araling itoat ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Iminumungkahing ibigay na takdang-aralin ang gawain upang mapaghandaan ng mag-aaral ang pagtalakay. Maaaring itinakda na sa ilang piling mag-aaral; at maaaring magkaroon ng peer evaluation sa ginawang pagtatanghal C.

Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan nila. Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa Ipanonood ng guro ang isang video clip tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko na magiging input ng guro sa nasabing aralin.

Isa-isahin ang mga dapat gawin sa pagtatanong sa sarbey na isasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot dito. Ilahad ang kinalabasan ng resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga grapikong pantulong. Mga Tanong Angkop Di-angkop 4. Paano maipakikita ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey?

Ano ang mga tanong na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko? Magkaroon ng listing ng kaangkupan ng bawat tanong. Listing Pagkatapos ng listing, muling ayusin at pinuhin ang itinalang mga angkop na tanong. Paglalapat Mga Napili at Inayos na mga Tanong 7. Sumulat ng isang kredo na ang nilalaman ay isang pangako kung paano pahahalagahan ang mga epiko sa kasalukuyan bilang bahagi ng sariling panitikan na naglalaman ng maraming larawan ng kulturang Pilipino.

Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap para sa araling ito upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan Informance Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ito sa orihinal nitong wika. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mga mag-aaral ay: A. Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan sa epiko.

May kaugnayan sa tagpuan ng napiling epiko B. Ipaalam sa mag-aaral ang mga paksang tatalakayin Mga Elemento ng Epiko Tagpuan at Mga Anyo ng Pang-uriang Inaasahang Pagganap Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informanceat ang mga kraytirya kung paano ito itataya. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya.

Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa anim na yugto ng pag-unawa Ipabubuo ang picture puzzle na tagpuan sa epikong tatalakayin larawan ng isang lugar sa Kalinga, Apayao.

Pahahalagahan ang nabuong picture puzzle. Ipaliwanag ang kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko sa tulong ng graphic organizer, Journalistic Approach Through Pictures, Kanbas Maaaring pumili ang guro ng teknik na gagamitin sa tulong ng graphic organizer.

Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung ang natamong Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan sa sarili, lugar o rehiyon kultura. Mga Elemento ng Epiko - b. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ung pag-aaralan ito Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling sa orihinal nitong wika.

Panitikan: Mga Elemento ng Epiko - b. Tauhan b. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paghahambing ng mga katangian ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan sa pangunahing tauhan ng epiko. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kabayanihan.

May pagkakatulad sa tauhan ng epiko B. Pagtataglay ng mga katangian ng talambuhay C. Kawastuan ng pagkakagamit ng mga pang-angkop na na at ng Antas 3 A. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. Paano maipahahayag ang malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuring na bayani sa kasalukuyan 2. Gawin sa pamamagitan ng Clustering, Word Association, Networking, at iba pa.

Kabayanihan 3. Paghambingin ang napiling bayani sa kasalukuyan sa bayaning inilahad sa epikong tinalakay. Maaaring palawakin ng guro ang gamit ng Graphic Overview 4. Ibahagi sa iba ang mga kabutihang nagawa para sa bayan o sa sariling lugar. Gamitin ang kambas na isusulat sa likod ng iginuhit ang ibabahagi. Magbigay ng pangalan ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay.

Magkakaroon ng Malayang Talakayan o paligsahan sa paramihan ng ibibigay na pangalan 6. Itanong at ipasagot: Paano haharapin ng isang kabataan ang mga pakikipagtunggali sa buhay? Naipababasa sa ilang piling mag-aaral ang talambuhay na ipinasulat bilang pagpapahalaga sa isinulat 8. Nakapagkikritik sa isinulat sa sariling talambuhay self-evaluation at sa isinulat ng kaklase peer evaluationpositibong tatanggapin ang mga bunga ng pagtataya kasama ang feedback ng guro 9.

Naipaliliwanag na ang mga pang-angkop na na at ng ay ginagamit upang maging makabuluhan ang mga pangungusap sa pagsasalaysay na ginamit sa pagsulat ng talambuhay D. Paglalapat : Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Elemento ng Epiko - c. Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang rehiyon? Panitikan: b.

Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapadama ng damdaming umiiral sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko. Kraytirya: napapanahon; makatotohanan; may pagkakatulad sa mga pangyayari ng alinmang epiko pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan bilang isang tao.

Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain pagbuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko gamit ang graphic organizer. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinasagawang pagsasalaysay batay sa mga kraytirya: A.

Naglalahad ng kasalukuyang pangyayari B. May kaganapan na katulad sa pangyayari sa epiko C.

Dating zeitplan - Register and search over 40 million singles: chat. Men looking for a man - Women looking for a man. If you are a middle-aged woman looking to have a good time dating man half your age, this advertisement is for you. Ilang taon makaraang lagdaan ang Enhanced Basic Education Act o K to 12 program sa bansa, anu-ano nga ba ang ilang pagbabago na nararanasan sa sistema ng edukasyon. Sa ulat ni Raffy Tima sa GMA News TV's "Balitanghali" nitong Martes, sinabing nang pirmahan ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III ang Republic Act o ang K Apr 03,   Mga salik na isinasaalang-alang upang mapaunlad ang kurikulum: Pamahalaan Kultura Pagpapahalaga Relasyong pang-internasyunal 6. Ang pag-unlad ng kurikulum sa Pilipinas Ang bawat panahon sa kasaysayan ng Pilipinas ay kakikitaan ng iba't ibang tuon ng kurikulum. 1. Panahon bago dumating sa Pilipinas 2. Panahon ng Kastila 3.

Pagtataglay ng mga elemento ng banghay D. Kaangkupan ng mga graphic organizer na ginamit Antas 3 A. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap para sa aralin.

Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinagbatayan din ang mga legal na batas pang-edukasyon, at mga teoryang pilosopikal ng edukasyon at wika nina Jean Piaget (Developmental Stages of Learning), Leo Vygotsky (Cooperative File Size: 3MB. Feb 03,   Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum 1. Anonga ba ang ibigsabihinngkurikulum? Angkurikulumaydisiplinasapaaralan,mga aklatat mga kagamitangginagamit. Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan)- tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral mapanghamon- gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at.

Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na malilinang sa Anim na kto ng Pag-unawa. Di-makatotohanan Paliwanag nakabubuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa ilang pangyayari sa epiko gamit ang Graphic Organizer na Bituin ng mga pangyayari, Pamapang Pagkukwento, Habi ng mga Pangyayari at iba pa Bituin ng mga Pangyayari: Sino? Tauhan Saan? Tagpuan Paano nagwakas? Tema ng Epiko Kailan? Humandang talakayin ang kuwento sa klase. Magbibigay ng iba pang halimbawa ang mag-aaral. Paglalapat: Kolaboratibong Gawain Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito.

Itala sa gawing kaliwa ng guhit ang iyong mga kalakasan, at sa kanang bahagi ang mga kahinaan. Talakayin pagkatapos kung paano pa mapauunlad ang mga kalakasan at paano naman babaguhin ang mga kahinaan. Pagtatanghal o Informance Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol A.

Panitikan: sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 2. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyo kung pag-aaralan Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang ito sa orihinal nitong wika. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko b.

Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagmumungkahi sa isinagawang pagtatanghal na isinaalang-alang ang damdamin ng iba. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbibigay ng opinyon tungkol sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalapat sa sarili ng mga natutuhan mula sa epiko.

Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain pagsulat ng iskrip ng itatanghal na informance. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa mga kraytirya: A. Pagtataglay ng mga elemento ng pagtatanghal ng informance batay sa isinulat na iskrip Antas 3 A.

Ang basic education curriculum na ipinapatupad sa Pilipinas ay ang K Education System. Ito ay nagsimula sa termino ng dating Pangulong Aquino. Explanation: Mga dahilan bakit ipinatupad ang K Ito ay naglalayon na patibayin ang basic foundation ng education sa Kindergarten.

Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin Pagsulat ng Iskripang Inaasahang Pagganap Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informanceat ang mga kraytirya kung paano ito matataya.

Inaasahan ding inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance. Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa Anim na kto ng Pag-unawa. Ipapasalaysay ng guro ang buod ng epiko sa isang mag-aaral; magiging input ito ng guro sa nasabing aralin.

Magbigay ng feedback. Muli, itanong ang Mahahalagang Tanong EQ para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa EU na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.

Mga Kakailanganing Kagamitan Web sites, Software, etc. Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna 2. Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna 3. Mga Saknong Bilang4. Saknong b. Taludtod c. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; nakabubuo ng sariling kongklusyon.

Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan ang kaangkupan ng nilalaman ng Ibong Adarna sa kulturang Pilipino sa panahong naisulat ito at sa kasalukuyan. May kaugnayan sa paksa C. Sukat e. Aliw-iw o Indayog f. Kratirya: makatotohanan; napapanahon; malikhain Paglalapat Maglahad ng mga pagpapahalagang nabanggit sa akda na nananatili, nabago at nawala na sa kasalukuyan.

Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay Pagkilala sa sarili Ilahad ang mga naging kontribusyon sa paglutas ng suliraning pampamilya o pampamayanan batay sa pagkaunawa sa akda. Batay sa pananaliksik paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng korido. Angkop sa paksa paglalahad ng sariling damdamin tungkol sa pinakamainam na paraan C. Makatotohanan ang mga ng pagsasadula ng Ibong Adarna. Taglay ang mga elemento na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng colloquium ng mga tao sa kasalukuyan.

Pagtataglay ng mga ebidensya pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang mga mag-aaral F. Naglalahad ng nabuong na unawain ang Ibong adarna. Kolaboratibong gawain B. Kapanayamin ang limang 5 kamag-aral at itanong ang kanilang pananaw sa korido,kabilang na ang Ibong Adarna bilang isang uri ng panitikan. Sang-ayon ka ba sa pananaw nila? Para sa iyo, may mabisa bang paraan ng paglalahad ng aral ang korido? Mahalaga ba sa antas sekundarya ang pag-aaral ng Ibong Adarna sa kasalukuyan?

Bilang isang uri ng tula, ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng Ibong Adarna? Magsaliksik ng kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng pabula, alamat, epiko, at iba pang tulang pasalysay na pinag-aralan.

Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan. Bakit mahalagang unawain ang nakapaloob na aral sa Ibong Adarna? Tiyakin lamang na malilinang ang anim na kto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.

for mad thought?

Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Batay sa pananaliksik ang gagawing pagpili. Makatotohanan C. Malikhain paghahambing ng sarili sa mga tauhang ipinakilala sa akdang binasa. Antas 3 A. Ipasaliksik ito sa oras ng klase. Gabayan sila sa gawaing ito. Batay sa pagkakalarawan, ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat tauhan sa akda.

Lubbock Christian University Review

Gamitin ang Flow Chart para sa sagot. Maaaring dagdagan pa ang mga ito kung kinakailangan. Ayon sa mga saknong na naglalarawan, ano ang masasabi sa mga tauhan sa Ibong Adarna? Sa iyong palagay, makikita pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda? Mula sa bahagi ng talata na ipinakilala ang mga tauhan, kanino maihahambing ang iyong sarili?

Gamitin ang Compare and Contrast Chart para sa sagot. Pumili ng isang tauhan sa akda. Ilarawan sa sariling mga salita. Paano mapatutunayan kung makatotohanan o hindi ang mga tauhan sa Ibong Adarna?

Paglalapat : Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng Character Portrayal. Saknong blg. Makatotohanan o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa ng mga tauhan sa aralin sa kanilang mga anak. Angkop sa Paksa pagbabahagi ng damdamin tungkol sa mga may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas. Pagiging matapat A. Sino ang nananalangin sa bahaging ito ng akda? Ano ang kanyang panawagan?

Sang-ayon ka ba rito? Ilarawan si Don Fernando bilang hari ng Berbanya at bilang isang ama. Bakit kaya may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas? Bilang isang anak, paano maiiwasan ang ganitong kalagayan? Sagutin ang tanong sa paraang patula na may wawaluhing pantig. Paano mo sila pasasalamatan at pahahalagahan? Sagutin ito sa paraang patula na may dalawang saknong na may walong pantig ang bawat taludtod.

Paano ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Gawing batayan ang resulta ng panayam sa mga magulang na ibinigay na takdang aralin. Paglalapat : Magbibigay muna ang guro ng input tungkol sa liham pasasalamat o kahilingan.

Paano bibigyan ng solusyon ang anumang suliraning maaaring makaharap? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag ng pananaw tungkol sa panaginip. Naglalahad ng suliranin paglalahad ng sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa aralin na iuugnay sa kasalukuyan. Nagmumungkahi ng solusyon pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa panaginip ng tauhan sa aralin at iugnay ito sa kasalukuyan.

Nagtataglay ng mga elemento ng talatang nagsasalaysay A. Bigyan ng panahon ang mag-aaral upang pag-usapan ang gagawin nilang istratehiya. Gawin itong paligsahan. Naniniwala ka ba na ang panaginip ay nagkakatotoo?

Sa kabila ng kasaganaang tinatamasa, bakit biglang nagkaroon ng hapis sa kaharian ng Berbanya? Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang panaginip ng hari. Kung iuugnay sa kasalukuyan, ano ang kalikasan ng sakit ni Don Fernando? Ano ang maaaring maging lunas sa ganitong uri ng sakit? Bilang isang anak, paano mo ipinadarama ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang kung sila ay nagkakasakit? Paglalapat : Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay.

Suggest Documents

Iminumungkahi sa guro na pumili ng isa sa mga suliranin na isinalaysay ng mag-aaral at bigyan ng solusyon ng bawat pangkat. Angkop sa paksa sa buhay ng Piedras Platas. Makatotohanan natamo sa pagkamit ng layunin. Taglay ang mga elemento paglalahad ng panuntunan sa buhay na natutuhan sa sinapit ng tauhan sa aralin. Sa iyong palagay, ang pangyayari kaya ay nagkataon lamang o sinasadya? Bakit hindi nagtagumpay si Don Pedro sa paghuli sa Adarna? Ano ang dahilan at umiiwas ang iba pang mga ibon na dumapo man lamang sa puno ng Piedras Platas?Facebook twitter google_plus reddit linkedin

0 thoughts on “Ano ang dating kurikulum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *